Aktualności

IV TURNIEJ O PUCHAR POSŁA ROBERTA TELUSA

Share Button

R E G U L A M I N

IV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Posła na Sejm RP Roberta Telusa

I Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
II. Organizator:
1. Sekcja siatkarska MKS Volley Żelazny Opoczno

2. Biuro Posła na Sejm RP Roberta Telusa

3. Fundacja „Dar dla Potrzebujących”

4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie
2. Przedstawiciel organizatora:
RAFAŁ SKOCZYLAS (tel. 661975459), mail: rafalcera@wp.pl
III. Termin i miejsce:
1. 10.11.2018 r. (sobota) – Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie,
ul. Armii Krajowej 1
2. Rozpoczęcie turnieju – godz. 09:30. Przyjazd drużyn (najpóźniej do 09:00).
IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 max 10 osób w drużynie), które otrzymały oficjalne zaproszenia.
2. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
3. Uczestnikiem turnieju mogą być wszystkie osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (za zgodą rodziców).
V. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć drogą mailową na karcie zgłoszeniowej do p. Rafała Skoczylasa (tel. 661 975 459), mail: rafalcera@wp.pl do 06.11.2018 r.
2. Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kierownik drużyny.
3. Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 10 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. W zawodach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które podpisały się indywidualnie na karcie zgłoszeniowej.
VI. Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. Organizator przeprowadzi losowanie, na podstawie którego zespoły zostaną podzielone do grup.
2. W grupach zespoły rywalizują każdy z każdym.
VII. Klasyfikacja:
1. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (tie break do 15 pkt)
2. O miejscu w grupie decyduje ilość punktów. Odpowiednio: za wygraną (2:0) – 3 pkt, za wygraną (2:1) – 2 pkt, za przegraną (1:2) – 1 pkt, za przegraną (0:2) – 0 pkt.

3. W wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”. Jeżeli mimo zastosowania powyższych reguł nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodników.
VIII. Zasady finansowania:
1. Koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator.
2. Organizator nie pokrywa kosztów napoi i wyżywienia oraz przejazdów i pozostałych kosztów zainteresowanych drużyn.
IX. Postanowienia końcowe
1. Na terenie hali obowiązuje Regulamin hali przy SP nr 3 w Opocznie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
3. Na terenie parkietu boiska obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą.
4. Kierownik jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
5. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
6. Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
7. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
8. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
9. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.
10. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kierowników drużyn.
11. Kierownik jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
12. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kierownik drużyny.
13. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na regulaminie.
14. Organizator ustala, że sędziami w turnieju będą zawodnicy z drużyn nie grających w danym meczu, ustaleni i wyznaczeni przez Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
16. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
17. W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielem Organizatora (pkt. II.2).